Obchodné podmienky

1.   Všeobecné ustanovania

1.1 Predávajúcim je spoločnosť milvex,  adresa Mydlárska 197/2, 0101 Žilina, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, číslo obchodného registra : 580-43165,  IČO: 44765053, DIČ: 1047137047, tel. +421948070460, e-mail: info@nezabudneme.sk(ďalej len „predávajúci“). 

1.2 Predávajúci je prevádzkovateľom stránky www.nezabudneme.sk.

1.3. Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa registruje prostredníctvom prihlasovacieho formulára stránky www.nezabudneme.sk  alebo si prostredníctvom tejto stránky objedná tovar alebo službu (ďalej ako “kupujúci”).

1.4 Používaním stránky nezabudneme.sk dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami. 

2. Objednávka

2.1. Kupujúci sa môže zaregistrovať na stránke www.nezabudneme.sk, kde môže vytvoriť nový profil zosnulého. 

2.2. K tejto službe sú k dispozícii doplnkové služby ako na príklad zapálenie sviečky, položenie kytice alebo iné suveníry na hrob.

2.3.Okrem tejto služby si kupujúci môže objednať tabuľku s QR kódom, kde je zakódovaný profil zosnulého, ktorú môže kupujúci nalepiť na fyzický hrob zosnulého. Takto sa ku profilu zosnulého  po zoskenovaní QR kódu môžu dostať aj ostatní návštevníci hrobu.

2.4. Údaje kupujúceho budú v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru a firmy zabezpečujúcej platby).

2.5. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci záväzne potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky, taktiež i platnú cenu objednaného tovaru uvedenú na internetovej stránke.

3. Cena

3.1. Služba podľa bodu 2.1 je zadarmo.

3.2. Ceny za služby podľa bodu 2.2 sú nasledovné :

·         na 10 dní – v cene 2 € za každý suvenír na hrobe

·         na 1 mesiac  – v cene 3 € za každý suvenír na hrobe

·         na 3 mesiace – v cene 8 € za každý suvenír na hrobe

·         na 6 mesiacov – v cene 15 € za každý suvenír na hrobe

·         na 12 mesiacov – v cene 25 € za každý suvenír na hrobe

·         navždy  – v cene 40 € za každý suvenír na hrobe

 3.3. Tovar podľa bodu 2.3. je spoplatnený sumou 15 €. V cene je zahrnutá doprava poštou ku kupujúcemu. Dodacia doba je 5-10 prac. dní.

 3.4. Predávajúci nie je platcom DPH, preto ceny uvedené v týchto obchodných podmienkach sú konečné.

3.5. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na vývoj inflácie a zmeny cien výrobcov a dovozcov. Ceny na stránke www.nezabudneme.sk sú vždy aktuálne.

4. Platobné a dodacie podmienky

4.1. Kupujúci uhrádza platbu pomocou online platobnej brány prostredníctvom platobného portálu Pays.cz ihneď po potvrdení objednávky.

 4.2. Dodacia doba podľa bodu 2.3. je 5-10 prac. dní.

5. Odstúpenie od zmluvy

5.1. Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do  14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom na adresu predávajúceho.

5.2. Tovar nesmie byť poškodený a používaný. Tovar sa nevracia predávajúcemu na dobierku. Takto zaslaný tovar sa neprijíma a vracia späť.

5.3. Pri dodržaní vyššie uvedených povinností kupujúceho, predávajúci prevezme tovar späť a do 30 dní odo dňa odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za tovar, vráti kupujúcemu vopred dohodnutým spôsobom späť. Preferovaná je platba kartou kupujúcemu.

5.4. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy  najmä v nasledovných prípadoch:

       a) ak ide o objednávku, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy

       b) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitých požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť

 

6. Záverečné ustanovenia

6.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

6.2. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov  zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

6.3. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

6.4. Všetky osobné údaje poskytnuté kupujúcim v rámci objednávky tovaru či registrácie prostredníctvom virtuálneho cintorína www.nezabudneme.sk sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

6.5. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 01.06.2021.

 

VSEOBECNE_OBCHODNE_PODMIENKY